Germaine Fotografie, gevestigd aan Roermondseweg 152, 6004PD Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Bedrijfsgegevens:

Fotografie Germaine
Roermondseweg 152, 6004 PD Weert

Kvk-nummer: 73752746

www.germainefotografie.nl
info@germainefotografie.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Germaine Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Foto’s, in uw opdracht gemaakt

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@germainefotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Germaine Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Germaine Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Germaine Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Germaine Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

– Persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres bewaren wij 7 jaar, in verband met de fiscale bewaarplicht.

– Foto’s bewaren wij 1 jaar, als backup. Na deze periode zijn de foto’s niet meer verkrijgbaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Germaine Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Germaine Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Germaine Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Germaine Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@germainefotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Germaine Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Germaine Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@germainefotografie.nl

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het maken van een afspraak met Germaine Fotografie ga je automatisch akkoord met onderstaande ‘Algemene voorwaarden’

 

1. Uitvoering en Bewerking

1.1 Germaine Fotografie zal de opdracht in haar eigen stijl en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

1.2 De nabewerking gebeurt in stijl en naar eigen inzicht en kennis van Germaine Fotografie. Onder nabewerking valt uitdrukkelijk niet het verwijderen en/of toevoegen van elementen in de foto’s.

1.3 Germaine Fotografie maakt naar eigen kennis en inzicht een selectie van de foto’s. De opdrachtgever heeft op deze selectie geen invloed. Germaine Fotografie zal deze foto’s nabewerken met een professioneel daarvoor bestemd programma. Germaine Fotografie kiest zelf de mooiste bewerking, elk huid type is anders en is elke foto uniek. 1.4 Het is niet toegestaan om de beelden zelf nog na te bewerken.

2. Levering

2.1 Germaine Fotografie levert enkel nabewerkte fotobestanden en levert nooit onbewerkte bestanden of RAW bestanden van de foto’s. Het is ook niet mogelijk om alle foto’s van de fotoreportage te ontvangen.

2.2 Tenzij anders overeengekomen worden alle foto’s van de fotoreportage door Germaine Fotografie, binnen 3 weken na de uitvoerdatum aangeleverd in een online gallery waaruit het aantal foto’s die bij de shoot horen gedownload kunnen worden. Ook kunnen er via de gallery voor een meerprijs extra foto’s of producten besteld worden. Indien er een langere levertijd is, zal Germaine Fotografie hier tijdig melding van maken.

3. Annulering

3.1 Wanneer de opdrachtgever een fotoreportage in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, kan de fotoshoot in overleg met Germaine Fotografie eenmalig kosteloos verzet worden.

3.2 Bij annulering van de fotoreportage geldt dat bij annulering binnen 24 uur voor de afgesproken datum/tijd 50% van de kosten in rekening wordt gebracht. Indien het een ziekmelding betreft kan dit uiterlijk 8uur voorafgaand aan de shoot worden doorgegeven aan Germaine Fotografie. In overleg kan de fotoshoot eenmalig kosteloos worden verzet. Mocht de klant geen nieuwe datum willen afspreken, dan wordt het een annulering.

3.3 Bij afspraken geldt te allen tijde dat wanneer de fotografe door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, Germaine Fotografie daar niet verantwoordelijk voor is. Wel wordt er, indien mogelijk, naar een passende oplossing dan wel vervanging gezocht. Germaine Fotografie kan geen 100% garantie geven op het vinden van een vervangende fotograaf.

 

4. Fotobestelling | Afdrukken

4.1 Het nabestellen van beeldmateriaal in professionele kwaliteit is na aflevering van de opdracht mogelijk bij Germaine Fotografie. Zij is echter niet verantwoordelijk voor de houdbaarheid van afdrukken en albums door derden.

4.2 Germaine Fotografie werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en correcties. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechte zeer minimale kleurverschillen optreden. Het is mogelijk dat de opdrachtgever op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is. De fotograaf is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

4.3 Indien de opdrachtgever fotoafdrukken en/of fotoproducten elders besteld is Masana Fotografie niet verantwoordelijk voor het resultaat hiervan. De leveranciers waar zij mee samenwerkt zijn met grote zorg geselecteerd met hoogwaardige materialen.

5. Back-up

5.1 Germaine Fotografie is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van de bestanden die geleverd zijn door Germaine Fotografie aan de opdrachtgever. De opdrachtgever moet zelf zorgen voor een back-up van de geleverde fotobestanden.

5.2 Bij een fotoreportage bewaart Germaine Fotografie RAW bestanden en jpeg bestanden 1 jaar in haar digitale archief daarna worden deze verwijderd.

6. Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

6.1 Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf, uw dierbare en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

6.2 Germaine Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met professionele apparatuur van Nikon in het hoogwaardig segment. Germaine Fotografie zorgt voor gedegen back-up en risicospreiding. Bij technische problemen is Germaine Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of defecte geheugenkaart, is iedere aansprakelijkheid van Germaine Fotografie uitgesloten.

7. Auteursrecht en Portretrecht

7.1 Het portretrecht ligt bij de geportretteerde

7.2 Het auteursrecht van de foto’s is te allen tijde van de fotograaf.

7.3 De opdrachtgever geeft Germaine Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s van de opdrachtgever te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog, website en Social Media). Tevens geeft de opdrachtgever Germaine Fotografie toestemming om de foto’s te gebruiken in drukwerk (zoals flyers). De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

7.4 Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotograaf. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wilt hebben dan moet dit vooraf van de fotoreportage bekend worden gemaakt.

7.5 Bij het gebruik/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotograaf gebruikt te worden.

7.6 Het is voor de klant niet toegestaan om de foto’s zonder toestemming van de fotograaf door te spelen naar commerciële bedrijven.

7.7 De website en alle content van de website zijn eigendom van Germaine Fotografie. Deze mogen niet worden gedownload, gekopieerd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd worden zonder dat daar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor gegeven is door Germaine Fotografie.